Centrum Opieki Geriatrycznej

Przełom w opiece nad osobami starszymi na PomorzuPrzełom w opiece nad osobami starszymi na Pomorzu

Już z końcem 2019 roku mieszkańcy województwa pomorskiego uzyskają dostęp do specjalistycznej i kompleksowej opieki geriatrycznej w formie, jaka nie była dotąd spotykana w skali Pomorza i kraju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Sopocie powstaje pierwsze w regionie Centrum Opieki Geriatrycznej.

Pierwsi w regionie

Pomysłodawcom inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.” przyświecał cel, jakim było stworzenie na terenie województwa pomorskiego pierwszego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego opiekę geriatryczną. Inwestycja realizowana jest przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w malowniczym i spokojnym rejonie Górnego Sopotu, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewni osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii i rehabilitacji, wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci nie będą musieli pokonywać wielu kilometrów poza teren województwa żeby skorzystać ze specjalistycznych usług medycznych zmierzających do poprawy ich zdrowia, aktywności fizycznej i samopoczucia, co ze względu na ich wiek i stan zdrowia jest często uciążliwe, trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe do realizacji.

Kompleksowa opieka i nowoczesne metody

Jakość opieki zdrowotnej będzie wysoka dzięki kompleksowości i ciągłości procesu terapeutycznego w ramach wysokospecjalistycznego ośrodka geriatrycznego oferującego lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne, psychologiczne, usługi teleopieki. Nie będzie zatem konieczne przenoszenie pacjenta między placówkami. Zlokalizowanie w Centrum wielu poradni specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej) pozwoli na interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem.

Centrum zapewni możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich na specjalistycznym nowoczesnym sprzęcie co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Wprowadzenie w ramach projektu możliwości konsultacji lekarskich on-line znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co niewątpliwie zwiększy również poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób. Szybka reakcja na zgłaszane dolegliwości w początkowej fazie choroby może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia.

Utworzenie w strukturach Centrum Opieki Geriatrycznej poradni psychogeriatrycznej zapewni wsparcie pacjentów w zakresie chorób o podłożu psychiatryczno – psychologicznym.

Istotnym elementem w realizacji projektu jest również utworzenie poradni rehabilitacyjnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. Brak ograniczeń fizycznych u osób starszych wpływa również na samopoczucie i stan psychiczny. Kompleksowe działanie w zakresie utrzymania sprawności ruchowej daje poczucie samodzielności osobom starszym i pobudza do aktywności społecznej i zawodowej.

Korzyści nie tylko dla pacjentów

Idea Centrum opiera się również na wspieraniu kadr do opieki geriatrycznej, których brak jest w Polsce wyjątkowo odczuwalny. Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziom zadowoleniea pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przeszkolony wykwalifikowany personel z odpowiednimi kompetencjami jest gwarancją jakości oferowanych w Centrum usług medycznych.

Planuje się również prowadzenie działalności dydaktycznej dla lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych, a także wdrażanie nowych świadczeń, m.in. teleopieki, współpracy z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, czy poradnictwa rodzinnego.

Całkowita wartość projektu 34.764.426,04 PLN, wkład własny 5.302.519,63 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich 29.461.906,41 PLN. Wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 wynoszą 5.493.160 PLN, finansowane z budżetu środków europejskich w 100%.


22 listopada 2023

Otwarcie Centrum Opieki GeriatrycznejOtwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej

29 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej, którego organizatorem jest Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o.o. w Sopocie.

Przedmiotem realizowanego w latach 2017-2020 projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego poprzez realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki.

Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak na terenie województwa pomorskiego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego kompleksową opiekę geriatryczną. Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie ułatwi osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii, rehabilitacji. Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie.

Efektem projektu będzie utworzenie Centrum, w którym w jednym obiekcie pacjent geriatryczny uzyska kompleksową pomoc. Projekt zapewni również pacjentom Centrum możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich z wykorzystaniem specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziomu zadowolenie pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Dzięki utworzeniu pierwszej w województwie pomorskim kompleksowej placówki geriatrycznej, zwiększony zostanie dostęp do tych, praktycznie nieobsługiwanych dotąd na terenie regionu, świadczeń medycznych. Szacowana liczba pacjentów objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi oferowanym przez Centrum Geriatrii wynosić będzie w 2020 roku 567 080 osób.

Całkowity koszt inwestycji to 31 022 746,21 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 20 121 147,41 PLN.


29 listopada 2019

CENTRUM OPIEKI GERIATRYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIMCENTRUM OPIEKI GERIATRYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Zamówienie realizowane z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z dnia 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Podziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

>> Szczegóły12 grudnia 2016