Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego:

  1. przesłany pocztą na adres Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. lub
  2. złożony osobiście w sekretariacie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. lub
  3. przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl
  4. przesłany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Spółki konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP).

Minimalne wymogi odnośnie wniosku o udostępnienie informacji publicznej muszą obejmować jasne sformułowanie, z którego będzie wynikać, co jest przedmiotem żądania udostępnienia informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, tajemnice: skarbowa, statystyczna).

Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji.