Szkoła przyszpitalna

Na terenie Szpitala działa szkoła, która od 1 września 2017 roku nosi następującą nazwę:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 11 DLA UCZNIÓW PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Szkoła pracuje przez cały rok, siedem dni w tygodniu.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo

Siedziba: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot
Nr tel.: (58) 555-06-23
E-Mail: zss4@sopot.pl
WWW: zss4sopot.blogspot.com

Organ prowadzący: Powiat Sopot

CO KAŻDY UCZEŃ O TEJ SZKOLE WIEDZIEĆ POWINIEN...
  1. Szkoła jest placówką publiczną i nauka w tej szkole jest obowiązkowa.
  2. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze są integralną częścią szkoły.
  3. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze dostosowane są do możliwości wysiłkowych ucznia.
  4. Ucznia do szkoły zapisują rodzice (opiekunowie prawni), bezpośrednio po przyjęciu dziecka na oddział szpitalny.
  5. W trakcie przyjmowania uczeń zostanie poinformowany o organizacji życia szkoły, ocenianiu i regulaminie ucznia.
  6. W dniu wyjazdu uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych ocenach szkolnych i zachowaniu.
  7. Uczeń powinien zabrać do szpitala własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne.
  8. W ramach zajęć wychowawczych wychodzimy na spacery, należy zabrać ze sobą odpowiednie ubrania.
  9. Polecamy naszą bibliotekę i „Czytelnię uśmiechu”.

Wiemy, że pobyt w szpitalu jest trudną sytuacją, dlatego nasza szkoła ma charakter terapeutyczny.