O nas

Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, zwanego dalej PCR Sopot zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCR Sopot https://www.pcrsopot.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej PCR Sopot https://wzr.bip.gov.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

data publikacji strony internetowej PCR Sopot: 2017-07-05

data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej PCR Sopot: 2021-09-03

data publikacji strony BIP PCR Sopot: 2016-07-07

data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP PCR Sopot: 2021-02-16

STATUS POD WSGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa PCR Sopot oraz strona BIP PCR Sopot są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. –podjęto starania w celu ograniczania do niezbędnego minimum korzystania z takich plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia:

 • ułatwienia dla osób niedowidzących poprzez zastosowanie podwyższonego kontrastu oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu – łatwe przełączyć wielkość liter za pomocą ikon na górze strony (+) (-)  lub skrótów klawiszowych Ctrl+ Ctrl-
 • zastosowanie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • rozpoznawane tekstu przez programy czytające dla osób niewidomych
 • zastosowanie „nawigacji okruszkowej” (breadcrumbs), umożliwiającej łatwy powrót do strony wyższego rzędu
 • wyszukiwarka treści na stronie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

Data ostatniej aktualizacji20 deklaracji: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatyki i Statystyki, adres e-mail: it@pcrsopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 555-75-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z

SIEDZIBA GŁÓWNA:

 • ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot – tel. 58 555-75-20

LOKALIZACJE:

 • Oddziały dziecięce: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot – tel. 58 34-33-617, 58 522-67-80
 • Centrum Opieki Geriatrycznej: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot – tel. 58 34-33-616

adres e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl

strona internetowa: https://www.pcrsopot.pl

strona BIP: https://bip.wzr.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • podmiot zapewnia w budynkach wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne zapewniające dostęp z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i administracyjnych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 • podmiot zastosował w budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne i zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i administracyjnych (windy, rampy dojazdowe),
 • podmiot umożliwia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystenta. Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc,
 • podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania życia w inny sposób – szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

13 sierpnia 2021

Galeria zdjęćGaleria zdjęć

Co i czym leczymyCo i czym leczymy

Co leczymy u dorosłych – szpital

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów,
 2. Spondyloartropatie zapalne,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów.

Co leczymy u dorosłych – poradnia reumatologiczna

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów,
 2. Spondyloartropatie zapalne,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów.

Co leczymy u dorosłych – poradnia rehabilitacyjna

Choroby układy ruchu o podłożu:
 1. Reumatologicznym,
 2. Ortopedycznym,
 3. Neurologicznym,
 4. Pourazowym.

Co leczymy u dzieci – szpital

 1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
 2. Młodzieńcze spondyloartropatie,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe, dysplazje szkieletowe).

Co leczymy u dzieci – poradnia reumatologiczna

 1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
 2. Młodzieńcze spondyloartropatie,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe),
 6. Dysplazje szkieletowe i dziedziczne choroby tkanki łącznej(rozpoznanie, osteoporoza, leczenie we współpracy z innymi ośrodkami specjalistycznymi).

Co leczymy u dzieci – oddział i poradnia rehabilitacyjna

Schorzenia ortopedyczne

 1. Bóle kręgosłupa, skoliozy, hyperkyfozy
 2. Stany po urazach
 3. Stany po zabiegach operacyjnych 
 4. Wady wrodzone i rozwojowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych
 5. Schorzenia mięśni, więzadeł i innych tkanek miękkich
 6. Jałowe martwice kości
 7. Przykurcze stawowe i inne

Schorzenia reumatologiczne

 1. Zapalenia stawów i inne schorzenia reumatologiczne

Schorzenia neurologiczne

 1. Mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa oraz inne niedowłady i porażenia
 2. Uszkodzenia nerwów, splotów nerwowych
 3. Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe
 4. Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
 5. Bóle kręgosłupa i kończyn
 6. Zaburzenia integracji sensorycznej
 7. Nieprawidłowy rozwój psychoruchowy

Leczenie biologiczne

Pomorskie Centrum Reumatologiczne prowadzi leczenie biologiczne w zakresie następujących terapeutycznych programów zdrowotnych:

 1. Leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
 2. Leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
 3. Leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 4. Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)

Komórki macierzyste

Nowa metoda leczenia osoczem bogatopłytkowym pobudza fizjologiczny proces gojenia, powoduje szybką regenerację zarówno tkanek miękkich jak i kości poprzez uwalnianie czynników wzrostu z płytek krwi. Metoda ta jest bardzo skuteczna oraz bezpieczna, znajduje zastosowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w rozmaitych patologiach stawów oraz przyczepów mięśni.

Godziny przyjęć: Poniedziałek 12:00 – 14:00

Koszt: 1000zł

Zakres stosowanych procedur wg ICD9

ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE
KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
89.02porada lekarska
89.02porada lekarska
89.393badanie spirometryczne
89.501monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR
89.521elektrokardiografia nieokreślona
89.522elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami(z opisem)
89.540monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.542monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych typu Holter)
93.101ocena lokomocji
93.0102ocena samoobsługi
93.0103ocena sprawności manualnej
93.0104ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy
93.0105ocena równowagi i stabilności
93.0109ocena funkcjonalne-inne
93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
93.0402dynamometryczna ocena siły mięśniowej
93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
93.06pomiary długości kończyn
93.0701pomiar obwodów części ciała
93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1131ćwiczenia czynno-bierne
93.1132ćwiczenia wspomagane
93.1133ćwiczenia prowadzone
93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
93.1202ćwiczenia czynne wolne
93.1204ćwiczenia samowspomagane
93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301ćwiczenia izometryczne
93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304ćwiczenia izotoniczne
93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1901ćwiczenia równoważne
93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904ćwiczenia samoobsługi
93.1907ćwiczenia zespołowe
93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające
93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
93.1914ćwiczenia złożeniowe Burgera
93.1915ćwiczenia synergistyczne
93.2201pionizacja bierna
93.2202pionizacja czynna
93.2203przygotowanie do chodzenia
93.2204nauka czynności lokomocyjnych
93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27streching mięśni lub ścięgien
93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
93.3937naświetlanie promieniami IR – miejscowe
96.521płukanie z usunięciem woskowiny
96.591oczyszczenie rany – nieokreślone
97.882usunięcie gipsu
97.891usunięcie szwów z innej okolicy
99.210wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.219wstrzyknięcie antybiotyku – inne
99.218podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.232wstrzyknięcie kortyzonu
99.239wstrzyknięcie innych sterydów
99.2909wlew dożylny innej substancji leczniczej
99.836naświetlanie promieniami Bioptron
99.97900farmakoterapia doustna
99.97902farmakoterapia domięśniowa
99.97904farmakoterapia dożylna
99.97905farmakoterapia śródskórna
99.97906farmakoterapia podskórna
99.97907farmakoterapia podjęzykowa
99.97909farmakoterapia doodbytnicza
99.99900odsysanie górnych dróg oddechowych
99.99902badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
99.999904uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
81.911Aspiracja stawu
81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
83.95Aspiracja z tkanek miękkich – inne
89wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.0wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.04opieka pielęgniarki i położnej
89.01profilaktyka, promocja zdrowia
89.07badanie fizykalne
89.06monitorowanie układu krążenia
94zabiegi związane z psychiką
94.0badanie psychologiczne i testy
00.1terapia lekowa
99.0przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.1wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.17wstrzyknięcie insuliny
99.18wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
99.19wstrzyknięcie/infuzja antykoagulanta
Aanalityka
Cmorfologia krwi i badania hematologiczne
Eserologia grup krwi
Fwirusologia
Gbadania układu krążenia
Ichemia kliniczna 1
Jbadania immunohematologiczne
Kchemia kliniczna 2
Lchemia kliniczna 3
Mchemia kliniczna 4
Nchemia kliniczna 5
Ochemia kliniczna 6
Sbakteriologia
Ubakteriologia 2
Vwirusologia
Xparazytologia
Ybadanie histopatologiczme
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI
KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
87.164rtg zatok nosa
87.171rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172rtg czaszki w projekcji strzałkowej(ap, pa)
87.174rtg twarzoczaszki przeglądowe
87.175rtg twarzoczaszki celowane
87.176rtg czaszki przeglądowe
87.177rtg czaszki-celowane
87.221rtg kręgosłupa szyjnego- przeglądowe (ap, bok)
87.222rtg kręgosłupa szyjnego celowane lub czynnościowe (skosy, celowane zdjęcia czynnościowe)
87.231rtg odcinka piersiowego (ap, bok)
87.232rtg odcinka piersiowego celowane lub czynnościowe
87.241rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego (ap, bok)
87.242rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe (skosy celowane czynnościowe)
87.29rtg kręgosłupa inne-kr.piersiowo-lędźwiowy (AP skolioza)
87.431rtg żeber
87.432rtg mostka
87.433rtg obojczyków
87.440rtg klatki piersiowej
87.441rtg klatki piersiowej inne-(np. szczyty klatki piersiowej)
88.110rtg miednicy-przeglądowe (ap)
88.191rtg jamy brzusznej przeglądowe
88.21rtg kości barku i ramienia(staw barkowy ap, przez klatkę piersiową w pozycji
88.22rtg kości łokcia i przedramienia (staw łokciowy ap, bok; kości przedramienia ap, bok
88.23rtg nadgarstka, dłoni(dłoń ap,bok. skos,nadgarstek ap.bok)
88.26rtg kości miednicy/biodra inne-stawy krzyżowo-biodrowe,test Riisera
88.27rtg uda, kolana,podudzia (kość udowa ap, bok; staw kolanowy ap, bok, tunelowe, rzepek:kości podudzia ap, bok)
88.28rtg kostki, stopy (stawy skokowe ap, bok; stopy ap, bok. skos
88.331rtg łopatek
88.721echokardiografia
88.732usg piersi
88.713usg tarczycy
88.714usg naczyń szyi-Doppler
88.717usg ślinianek
88.734usg jamy opłucnowej
88.761usg brzucha
88.771usg zakrzepicy żył głębokich – Doppler
88.772usg obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.776usg naczyń kończyn górnych – Doppler
88.777usg naczyń kończyn dolnych- Doppler
88.790usg węzłów chłonnych
88.793usg kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie
88.794usg stawów barkowych
88.795usg stawów łokciowych
88.796usg stawów rąk lub stawów stóp
88.797usg stawów biodrowych
88.798usg stawów kolanowych
89.02porada lekarska
89.393badanie spirometryczne
93.101ocena lokomocji
93.0102ocena samoobsługi
93.0103ocena sprawności manualnej
93.0104ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy
93.0105ocena równowagi i stabilności
93.0109ocena funkcjonalne-inne
93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
93.03ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego
93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
93.0409badanie mięśni – inne
93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
93.06pomiary długości kończyn
93.0701pomiar obwodów części ciała
93.0702pomiar obwodu głowy
93.709inne pomiary antropometryczne
93.0901ocena stanu neuromotorycznego
93.0902ocena rozwoju psychomotorycznego
93.0905elektrodiagnostyka
93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122ćwiczenia bierne wykonywane redresyjne
93.1131ćwiczenia czynno-bierne
93.1132ćwiczenia wspomagane
93.1133ćwiczenia prowadzone
93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
93.1202ćwiczenia czynne wolne
93.1204ćwiczenia samowspomagane
93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301ćwiczenia izometryczne
93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304ćwiczenia izotoniczne
93.1305ćwiczenia izokinetyczne
93.14odtwarzanie gry stawowej
93.1501mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601mobilizacja małych stawów
93.1602mobilizacja dużych stawów
93.1701ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1709inne ćwiczenia bierne
93.1804ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa-oklepywanie
93.1811drenaż ułożeniowy
93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901ćwiczenia równoważne
93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904ćwiczenia samoobsługi
93.1905terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
93.1907ćwiczenia zespołowe
93.1908terapeutyczne gry zespołowe
93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające
93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
93.1914ćwiczenia złożeniowe Burgera
93.1915ćwiczenia synergistyczne
93.2101wyciąg ręczny
93.2201pionizacja bierna
93.2202pionizacja czynna
93.2203przygotowanie do chodzenia
93.2204nauka czynności lokomocyjnych
93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
93.2401ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27streching mięśni lub ścięgien
93.28streching powięzi
93.3101indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3104zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
93.3201kąpiel perełkowa
93.3302kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3310masaż hydropowietrzny
93.3501ciepłe suche okłady
93.3509zabiegi ciepłolecznicze – inne
93.3602trening ciągły na bieżni lub cykoergonometrze rowerowym
93.3603trening stacyjny
93.3604trening marszowy
93.3605trening marszowy z przyborami
93.3606inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego
93.3802metody reedukcji nerwowo-mięśniowej-metoda SI
93.3806metody neurofizjologiczne-Metoda Vojty
93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
93.3810metody neurofizjologiczne-ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping/
93.3827metody terapii manualnej-inne
93.3911masaż klasyczny-całkowity
93.3912masaż klasyczny-częściowy
93.3913masaż segmentarny
93.3914masaż punktowy
93.3918masaż-inny
93.3919galwanizacja
93.3920jonoforeza
93.3928prądy diadynamiczne
93.3929prądy interferencyjne
93.3930prądy TENS
93.3931prądy KOTZA
93.3931prądy TRABERTA
93.3937naświetlanie promieniami IR-miejscowe
93.3939laseroterapia
93.3940laseroterapia punktowa
93.3941pileloterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym
93.3946termożele
93.3950krioterapia ogólnoustrojowa
93.3951krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3983pole magnetyczne stałe niskiej częstotliwości
93.3986drenaż limfatyczny miejscowy
93.3987drenaż limfatyczny ogólny
93.3988elektrostymulacja mięśni
93.3999zabiegi fizjoterapeutyczne – inne
93.521założenie kołnierza szyjnego
93.541założenie szyny z gipsem
93.549założenie innej szyny unieruchamiającej
93.821edukacja dzieci leżących w łóżku
93.822edukacja specjalna dla osób niepełnostrawnych
94.08Testy/ocena psychologiczna
94.09Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne
94.021test Bendera
94.022test pamięci wzrokowej Bentona
94.024skala pamięci Wechslera
94.013test Wechslera dla dzieci
94.49Inne poradnictwo
96.591oczyszczenie rany – nieokreślone
97.882usunięcie gipsu
97.891usunięcie szwów z innej okolicy
99.210wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.219wstrzyknięcie antybiotyku – inne
99.2909wlew dożylny innej substancji leczniczej
99.835naświetlanie laserowe
99.836naświetlanie promieniami Bioptron
99.97900farmakoterapia doustna
99.97902farmakoterapia domięśniowa
99.97904farmakoterapia dożylna
99.97905farmakoterapia śródskórna
99.97906farmakoterapia podskórna
99.97907farmakoterapia podjęzykowa
99.97909farmakoterapia doodbytnicza
99.97910farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
99.9951pedobarografia
99.999pozostałe procedury – inne
99.99902badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
99.99904uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
93.0101ocena lokomocji
93.0102ocena samoobsługi
93.0103ocena sprawności manualnej
93.0104ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
93.0105ocena równowagi i stabilności ciała
93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
93.0402dynamometryczna ocena siły mięśniowej
93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
93.06pomiary długości kończyn
93.0905elektrodiagnostyka
93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122ćwiczenia bierne wykonywane redresyjne
93.1131ćwiczenia czynno-bierne
93.1132ćwiczenia wspomagane
93.1133ćwiczenia prowadzone
93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
93.1202ćwiczenia czynne wolne
93.1204ćwiczenia samowspomagane
93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301ćwiczenia izometryczne
93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304ćwiczenia izotoniczne
93.1305ćwiczenia izokinetyczne
93.14odtwarzanie gry stawowej
93.1501mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601mobilizacja małych stawów
93.1602mobilizacja dużych stawów
93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
93.1901ćwiczenia równoważne
93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904ćwiczenia samoobsługi
93.1907ćwiczenia zespołowe
93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
93.1915ćwiczenia synergistyczne
93.2102wyciąg mechaniczny
93.2201pionizacja bierna
93.2202pionizacja czynna
93.2203przygotowanie do chodzenia
93.2204nauka czynności lokomocyjnych
93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
93.2401ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27streching mięśni lub ścięgien
93.28streching powięzi
93.3104zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
93.3201kąpiel perełkowa
93.3301kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3304natrysk-biczowy szkocki
93.3307hydromasaż wielostrumieniowy
93.3309hydromasaż podwodny-segmentarny
93.3311hydromasaż wibracyjny segmentarny
93.3502parafinoterapia
93.3602trening ciągły na bieżni lub cykoergonometrze rowerowym
93.3603trening stacyjny
93.3802metody reedukcji nerwowo-mięśniowej-metoda SI
93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
93.3812plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping
93.3912masaż klasyczny-częściowy
93.3916masaż pneumatyczny
93.3917masaż mechaniczny
93.3919galwanizacja
93.3920jonoforeza
93.3928prądy diadynamiczne
93.3929prądy interferencyjne
93.3930prądy TENS
93.3931prądy KOTZA
93.3932prądy TRABERTA
93.3935naświetlanie promieniami UV-miejscowe
93.3937naświetlanie promieniami IR-miejscowe
93.3939laseroterapia
93.3943ultradźwięki
93.3944fonoforeza
93.3950krioterapia ogólnoustrojowa
93.3951krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3962kąpiel solankowa częściowa
93.3966kąpiel kwasowęglowa
93.3981inne kąpiele
93.3982pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983pole magnetyczne stałe niskiej częstotliwości
93.3985masaż wibracyjny
93.3988elektrostymulacja mięśni
93.3992terapia stałym polem elektrycznym
99.835naświetlanie laserowe
99.836naświetlanie promieniami Bioptron
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

PRACOWNIA USG:

KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
88.721echokardiografia
88.732usg piersi
88.713usg tarczycy
88.714usg naczyń szyi-Doppler
88.717usg ślinianek
88.734usg jamy opłucnowej
88.761usg brzucha
88.771usg zakrzepicy żył głębokich – Doppler
88.772usg obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.776usg naczyń kończyn górnych – Doppler
88.777usg naczyń kończyn dolnych- Doppler
88.790usg węzłów chłonnych
88.793usg kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie
88.794usg stawów barkowych
88.795usg stawów łokciowych
88.796usg stawów rąk lub stawów stóp
88.797usg stawów biodrowych
88.798usg stawów kolanowych

PRACOWNIA USG:

KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
88.721echokardiografia
88.732usg piersi
88.713usg tarczycy
88.714usg naczyń szyi-Doppler
88.717usg ślinianek
88.734usg jamy opłucnowej
88.761usg brzucha
88.771usg zakrzepicy żył głębokich – Doppler
88.772usg obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.776usg naczyń kończyn górnych – Doppler
88.777usg naczyń kończyn dolnych- Doppler
88.790usg węzłów chłonnych
88.793usg kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie
88.794usg stawów barkowych
88.795usg stawów łokciowych
88.796usg stawów rąk lub stawów stóp
88.797usg stawów biodrowych
88.798usg stawów kolanowych

PRACOWNIA RTG:

KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
88.721echokardiografia
87.164rtg zatok nosa
87.171rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172rtg czaszki w projekcji strzałkowej(ap, pa)
87.174rtg twarzoczaszki przeglądowe
87.175rtg twarzoczaszki celowane
87.176rtg czaszki przeglądowe
87.17rtg czaszki-celowane
87.21rtg kręgosłupa szyjnego- przeglądowe (ap, bok)
87.22rtg kręgosłupa szyjnego celowane lub czynnościowe (skosy, celowane zdjęcia czynnościowe)/td>
87.231rtg odcinka piersiowego (ap, bok)
87.232rtg odcinka piersiowego celowane lub czynnościowe
87.241rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego (ap, bok)
87.242rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe (skosy celowane zynnościowe)
87.29rtg kręgosłupa inne-kr.piersiowo-lędźwiowy (AP skolioza)
87.431rtg żeber
87.432rtg mostka
87.433rtg obojczyków
87.440rtg klatki piersiowej
87.441rtg klatki piersiowej inne-(np. szczyty klatki piersiowej)
88.110rtg miednicy-przeglądowe (ap)
88.191rtg jamy brzusznej przeglądowe
88.21rtg kości barku i ramienia(staw barkowy ap, przez klatkę piersiową w pozycji
88.22rtg kości łokcia i przedramienia (staw łokciowy ap, bok; kości przedramienia ap, bok
88.23rtg nadgarstka, dłoni(dłoń ap,bok. skos,nadgarstek ap.bok)
88.26rtg kości miednicy/biodra inne-stawy krzyżowo-biodrowe,test Riisera
88.27rtg uda, kolana,podudzia (kość udowa ap, bok; staw kolanowy ap, bok, tunelowe rzepek:kości podudzia ap, bok)
88.28rtg kostki, stopy (stawy skokowe ap, bok; stopy ap, bok. skos
88.331rtg łopatek

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA:

KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
88.981dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)

PRACOWNIA KAPILAROSKOPII:

KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
99.9950kapilaroskopia

13 sierpnia 2021

Misja i historiaMisja i historia

Misja szpitala

,,Leczenie i rehabilitacja – przyjdź możemy Ci pomóc”

HISTORIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU REUMATOLOGICZNEGO

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku przekształcenia w lipcu 2017 roku Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie.

Historia istnienia naszego Zespołu rozpoczyna się w listopadzie 1956 roku, kiedy to z inicjatywy dr Jadwigi Titz-Kosko w pobliżu pięknego secesyjnego Zakładu Balneologicznego powstał pierwszy oddział Szpitala Reumatologicznego. Zakład Balneologiczny wybudowany w 1903 roku pierwotnie służył jako zakład kąpielowo-leczniczy w uzdrowisku Sopot nazywanym również Perłą Bałtyku. Po wojnie znaczenie Zakładu Balneologicznego podupadło, gdyż odbywały się tam tylko kąpiele w podgrzewanej wodzie morskiej, kąpiele higieniczne i masaże.
Założycielka a potem jego pierwsza Dyrektorka dr Jadwiga Titz-Kosko podniosła konieczność utworzenia pierwszego szpitala Reumatologicznego na Pomorzu opartego na bazie istniejącego Zakładu Balneologicznego oraz innych budynków położonych w jego pobliżu. Wykorzystując przepiękne położenie nad brzegiem morza w pobliżu Mola z jednej strony, a otoczone wzgórzami morenowymi z drugiej, dążyła do przywrócenia Sopotowi charakteru uzdrowiskowego, którego bazą medyczną miał być właśnie Szpital Reumatologiczny z Zakładem Balneologicznym.
W tym celu sukcesywnie adaptowano przejmowane budynki na oddziały szpitalne. Pierwszy pawilon szpitalny powstał w byłym hotelu Nadmorskim, drugi w dawnym domu wczasowym KCPZPR. Oddział dla dzieci powstał nieco później w budynku po byłej szkole muzycznej. W tym samym czasie utworzona została Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna i Sanatorium Reumatologiczne dla dzieci. Szpital Reumatologiczny dysponował wówczas 170 łóżkami dla dorosłych i 60 łóżkami dla dzieci.
W lipcu 1973 roku nastąpiła zmiana organizacyjna służby zdrowia w Gdańsku i poszczególne jednostki organizacyjne zajmujące się leczeniem schorzeń reumatologicznych zostały połączone w jedną organizacje nazwaną Wojewódzkim Zespołem Reumatologicznym. Dla podkreślenia zasług i heroicznej pracy organizacyjnej przy tworzeniu Ośrodka Reumatologicznego, w czerwcu 1996 roku Wojewoda Gdański nadał Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu imię jego założycielki – dr Jadwigi Titz-Kosko.
W roku 1993 przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie, wybudowano pawilon szpitalny na 28 łóżek, gdzie przeniesiono oddział dziecięcy. Natomiast w 1996r. wyremontowano znajdujący się w jego bliskiej lokalizacji, budynek byłego sanatorium dla dzieci, który obecnie służy jako Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci.Obecnie doskonale wyposażony Zakład udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i rehabilitacji. Hospitalizujemy pacjentów dorosłych na 3 Oddziałach Reumatologicznych oraz dzieci na Oddziale Reumatologicznym i Rehabilitacyjnym. Przychodnia Wielospecjalistyczna przyjmuje pacjentów w ramach poradni reumatologicznej dla dorosłych i dla dzieci. Zakład Rehabilitacji Leczniczej świadczy usługi medyczne w postaci zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, balneoterapii oraz masażu leczniczego. Pacjenci mogą również korzystać z Kriokomory ogólnoustrojowej oraz basenu, gdzie w ciepłej solance czerpanej ze źródła Św. Wojciech odbywają się ćwiczenia rehabilitacyjne pod kierunkiem fizjoterapeutów. Wykonujemy również badania laboratoryjne, badania USG i RTG oraz densytometryczne.
Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego otaczają pacjentów fachową opieką i stwarzają serdeczną atmosferę, tak bardzo potrzebną cierpiącym na choroby reumatyczne – przewlekłe i bardzo bolesne. Na dowód tego w październiku 2007 roku zostaliśmy uhonorowani przez naszych pacjentów nagrodą Najbardziej Przyjaznego Szpitala w województwie Pomorskim w Plebiscycie Przyjazny Szpital 2007. Tego samego roku otrzymaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2000 w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych chorym na ostre i przewlekłe choroby reumatyczne z jednoczesnym leczeniem usprawniającym i rehabilitacyjnym.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Tits-Kosko w Sopocie dysponuje obecnie:

 1. 117 łóżkami dla dorosłych, 48 łóżkami dla dzieci i 24 łóżkami dla pacjentów geriatrycznych
 2. świetnie wyposażonym w sprzęt i aparaturę medyczną Zakładem Rehabilitacji Leczniczej, mieszczącym się w zabytkowym Zakładzie Balneologicznym
 3. Przychodnią wielospecjalistyczną
 4. Przychodnią uzdrowiskową
 5. Komorą krioterapeutyczną
 6. Basenem solankowym
 7. Pracownią Densytometrii
 8. Aparaturą diagnostyczną m.in. TK, RTG, USG, kapilaroskop i densytometr


13 sierpnia 2021

Kadra kierowniczaKadra kierownicza

Kierownik Działu Kadr i PłacDanuta Szostakowska
Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznegomgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
Kierownik Działu Informatyki i Statystykimgr Żaneta Danilewicz-Błońska
Kierownik Działu Zamówień Publicznychmgr Katarzyna Kotowicz
Kierownik I Oddziału Reumatologicznegolek. med. Aleksandra Multan
Kierownik II Oddziału Reumatologicznegolek. med. Grazyna Kot
Kierownik III Oddziału Reumatologicznegodr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Kierownik Oddziału Reumatologicznego dla dziecilek. med. Małgorzata Boćkowska
Kierownik Oddziału Rehabilitacji (dziecięcej)dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Kierownik Oddziału Rehabilitacji (geriatrycznej)lek. med. Dariusz Mieczkowski
Kierownik Oddziału Geriatrycznegolek. med. Elżbieta Kłoda
Kierownik Poradni Geriatrycznejlek. med. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska
Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznejlek. med. Donata Licznerska-Chabior
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczejlek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Kierownik Aptekimgr Justyna Kaliszan
Kierownik Oddziału Psychogeriatrycznegodr n. med Dorota Janikowska-Hołoweńko

13 sierpnia 2021

UWAGA! Zmiana lokalizacji poradni reumatologicznej dla dzieciUWAGA! Zmiana lokalizacji poradni reumatologicznej dla dzieci


Informujemy, że od dnia 16.08.2021 r. konsultacje w ramach poradni reumatologicznej dla dzieci odbywać się będą w nowej lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie.
Budynek Centrum Opieki Geriatrycznej – parter – gabinet nr 19.

Kontakt telefoniczny do rejestracji poradni do dnia 20-08-2021 pozostaje bez zmian (58) 555-7-555 natomiast od dnia 23-08-2021 będzie to numer (58) 34-33-604.


13 sierpnia 2021