CENTRUM OPIEKI GERIATRYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Zamówienie realizowane z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z dnia 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Podziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

>> Szczegóły