Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, zwanego dalej PCR Sopot zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCR Sopot https://www.pcrsopot.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej PCR Sopot https://wzr.bip.gov.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

data publikacji strony internetowej PCR Sopot: 2017-07-05

data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej PCR Sopot: 2021-09-03

data publikacji strony BIP PCR Sopot: 2016-07-07

data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP PCR Sopot: 2024-04-11

STATUS POD WSGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa PCR Sopot oraz strona BIP PCR Sopot są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. –podjęto starania w celu ograniczania do niezbędnego minimum korzystania z takich plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia:

 • ułatwienia dla osób niedowidzących poprzez zastosowanie podwyższonego kontrastu oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu – łatwe przełączyć wielkość liter za pomocą ikon na górze strony (+) (-)  lub skrótów klawiszowych Ctrl+ Ctrl-
 • zastosowanie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • rozpoznawane tekstu przez programy czytające dla osób niewidomych
 • zastosowanie „nawigacji okruszkowej” (breadcrumbs), umożliwiającej łatwy powrót do strony wyższego rzędu
 • wyszukiwarka treści na stronie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2023-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatyki i Statystyki, adres e-mail: it@pcrsopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 555-75-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z

SIEDZIBA GŁÓWNA:

 • ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot – tel. 58 555-75-20

LOKALIZACJE:

 • Oddziały dziecięce: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot – tel. 58 34-33-617, 58 522-67-80
 • Centrum Opieki Geriatrycznej: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot – tel. 58 34-33-616

adres e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl

strona internetowa: https://www.pcrsopot.pl

strona BIP: https://bip.wzr.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • podmiot zapewnia w budynkach wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne zapewniające dostęp z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i administracyjnych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 • podmiot zastosował w budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne i zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i administracyjnych (windy, rampy dojazdowe),
 • podmiot umożliwia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystenta. Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc,
 • podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania życia w inny sposób – szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.