COVID-19

Zasady organizacji odwiedzin pacjentówZasady organizacji odwiedzin pacjentów

Sopot, 07 czerwca 2022 r.

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie w okresie zagrożenia epidemicznego COVID‑19.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym wprowadza się następujące zasady organizacji odwiedzin pacjentów w oddziałach dla dorosłych:

 1. Dopuszcza się odwiedziny 1 osoby do pacjenta, w szczególnych sytuacjach 2 osoby po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału lub wyznaczonym  przez niego pracownikiem.
 2. Odwiedziny odbywają się  w  miejscach  wyznaczonych w poszczególnych oddziałach. Odwiedziny na sali chorego są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych  (stan terminalny, osoba niepełnosprawna lub przewlekle leżąca itp.), po uzgodnieniu i pod kontrolą personelu Oddziału. O ile to możliwe, na czas wizyty pozostali pacjenci powinni opuścić salę.
 3. Mając na uwadze możliwości organizacyjne, zmniejszenie ryzyko gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienie regularnego czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach 15 do 18.
 4. Osoba odwiedzająca powinna mieć założoną maskę medyczną dokładnie zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala.
 5. Po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce. W oddziałach szpitala zapewnia się środki do higieny rąk.
 6. Odwiedzający myje lub dezynfekuje ręce przed i po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie.
 7. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała i objawami infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, duszność)  nie mogą odwiedzać pacjentów PCR.
 8. Zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego ma prawo do ograniczenia odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemicznego, np. wystąpienia ogniska zachorowania na chorobę zakaźną.
 9. Wyznaczony personel oddziału ma obowiązek regularnie przeprowadzać dezynfekcję miejsc dotykowych i wietrzenie pomieszczeń wyznaczonych do odbywania odwiedzin.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych PCR


7 czerwca 2022

Oddział POST-COVIDOddział POST-COVID

REHABILITACJA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

TRYB STACJONARNY

Oddział POST-COVID przyjmuje wyłącznie skierowania wystawione do dnia 04.04.2022, na podstawie których pobyty szpitalne odbywać się będą wyłącznie do dnia 30.06.2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu NFZ rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, w Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej uruchomione zostały miejsca stacjonarne celem realizacji rehabilitacji w tym zakresie.

Świadczenia będą udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie wg ICD10: U09 lub U09.9).  Potwierdzeniem przebycia choroby Covid-19 jest dodatni test PCR w kierunku SARS-Cov-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

Lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie:
 • klinicznych kryteriów kwalifikacji do objęcia świadczeniem (na podstawie pkt 5 załącznika nr 6a do zarządzenia nr 172/2021/DSZOZ z dnia 18.10.2021 r.)
  -> link do Zarządzenia wraz z załącznikami
 • RTG klatki piersiowej lub MR lub TK z opisem wykonanego w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualnej morfologii, CRP (białko ostrej fazy),
 • aktualnego badania EKG z opisem,
 • przy dominującym problemie kardiologicznym- badania ECHO serca wykonanego w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • innej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia Covid 19 lub objawów pocovidovych, mającej wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.

REJESTRACJA DO ODDZIAŁU:
Wystawione wg obowiązujących w NFZ zasad, skierowanie na leczenie szpitalne należy rejestrować w:
Izbie Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00
tel. (58) 343 36 01 lub mailowo na adres: izba.przyjec.geriatria@pcrsopot.pl.

Do skierowania należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną potwierdzająca przebycie Covid 19 (dodatni wynik testu PCR lub wypis ze szpitala),
 • wyżej wymienione kwestionariusze kwalifikacji klinicznej zgodnie z powyższym Zarządzeniem Ministra Zdrowia,
 • wyżej wymienione wyniki badań,
 • wniosek na leczenie w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie (wypełniony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). Wniosek do pobrania.

Po złożeniu skierowania wraz z załącznikami pacjent zostanie umieszczony w kolejce oczekujących na hospitalizację. Dokumentacja nieczytelna i niekompletna nie będzie przyjmowana. Na podstawie przekazanych dokumentów i po określeniu istniejących przeciwwskazań medycznych do rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziale, lekarz oddziału rehabilitacji dokona ostatecznej kwalifikacji do przyjęcia. Placówka zastrzega sobie możliwość wezwania osobistego pacjenta celem oceny jego stanu.

Kwalifikacja będzie odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zakwalifikowani pacjenci pozostaną w kolejce oczekujących do czasu zawiadomienia telefonicznego o terminie hospitalizacji.

Czas trwania hospitalizacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Zakończenie leczenia w kierunku Covid-19 określa się jako:
 • datę zakończenia izolacji domowej, lub
 • datę wypisu ze szpitala, lub
 • datę wypisu z izolatorium.

Jedna osoba może skorzystać z programu tylko jeden raz.  

Pacjent przyjęty do oddziału, podlega w trakcie pobytu, wszystkim ograniczeniom epidemiologicznym obowiązującym w czasie pandemii, łącznie z zakazem odwiedzin i wychodzenia poza obręb placówki.


26 sierpnia 2021

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALAZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA

Przed pobraniem wymazu

 • W dniu badania nie myć zębów
 • 3h przed badaniem nic nie jeść
 • 1h przed badaniem nie pić i nie płukać jamy ustnej
 • Przed samym badaniem głęboko odkaszlnąć

NA POBRANIE WYMAZU PACJENT PRZYJEŻDŻA WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU W WYZNACZONYM TERMINIE.

Badania są pobierane przy ERGO ARENIE ul. Plac Dwóch Miast 1 Sopot w namiocie INVICTA

WYZNACZONYM TERMINIE

GODZ.11:45-12-00 (godzina ustawienia się w kolejce)

Po pobraniu wymazu należy:
 • NIE OPUSZCZAĆ MIEJSCA POBYTU!!
 • Ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie, dopuszcza się wyłącznie kontakt z osobami zamieszkującymi w jednym mieszkaniu lub domu.
 • Do szpitala pacjent przyjeżdża własnym środkiem transportu.
 • W drodze do domu i szpitala, usta i nos należy zabezpieczyć maską.
 • Unikać dotykania twarzy – w szczególności oczu.
 • Często myć/dezynfekować ręce.

Informacja o wyniku:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o. o. informuje pacjenta o wyniku badania – tylko w przypadku uzyskania dodatniego wyniku w kierunku SARS-COV-2.


27 sierpnia 2020

Wznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki GeriatrycznejWznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki Geriatrycznej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi
w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji

Centrum Opieki Geriatrycznej

w Sopocie ul. 23 Marca 93

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-14.00

tel. (58) 343 36 01

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.


4 maja 2020

Wznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji LeczniczejWznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi fizjoterapeutyczne w

Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

w Sopocie ul. Plac Zdrojowy 3

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-18.00

tel. (58) 555-7-604

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej wyłącznie telefonicznie

w godzinach 8.00-14.15

tel. (58) 555-7-605

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.


4 maja 2020

Maseczki od firmy LPP S.A.Maseczki od firmy LPP S.A.

Odbieramy 2000 sztuk maseczek chirurgicznych dla naszego Zespołu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dar niemal bezcenny ! Pomorski producent odzieży LPP SA wspiera szpitale w zabezpieczeniu pracowników ochrony zdrowia szyjąc maseczki oraz przekazując środki własne na ich zakup. W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników pięknie dziękujemy!


31 marca 2020

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOBEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


16 marca 2020