Oddział POST-COVID

REHABILITACJA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

TRYB STACJONARNY

Oddział POST-COVID przyjmuje wyłącznie skierowania wystawione do dnia 04.04.2022, na podstawie których pobyty szpitalne odbywać się będą wyłącznie do dnia 30.06.2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu NFZ rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, w Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej uruchomione zostały miejsca stacjonarne celem realizacji rehabilitacji w tym zakresie.

Świadczenia będą udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie wg ICD10: U09 lub U09.9).  Potwierdzeniem przebycia choroby Covid-19 jest dodatni test PCR w kierunku SARS-Cov-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

Lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie:
 • klinicznych kryteriów kwalifikacji do objęcia świadczeniem (na podstawie pkt 5 załącznika nr 6a do zarządzenia nr 172/2021/DSZOZ z dnia 18.10.2021 r.)
  -> link do Zarządzenia wraz z załącznikami
 • RTG klatki piersiowej lub MR lub TK z opisem wykonanego w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualnej morfologii, CRP (białko ostrej fazy),
 • aktualnego badania EKG z opisem,
 • przy dominującym problemie kardiologicznym- badania ECHO serca wykonanego w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • innej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia Covid 19 lub objawów pocovidovych, mającej wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.

REJESTRACJA DO ODDZIAŁU:
Wystawione wg obowiązujących w NFZ zasad, skierowanie na leczenie szpitalne należy rejestrować w:
Izbie Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00
tel. (58) 343 36 01 lub mailowo na adres: izba.przyjec.geriatria@pcrsopot.pl.

Do skierowania należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną potwierdzająca przebycie Covid 19 (dodatni wynik testu PCR lub wypis ze szpitala),
 • wyżej wymienione kwestionariusze kwalifikacji klinicznej zgodnie z powyższym Zarządzeniem Ministra Zdrowia,
 • wyżej wymienione wyniki badań,
 • wniosek na leczenie w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie (wypełniony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). Wniosek do pobrania.

Po złożeniu skierowania wraz z załącznikami pacjent zostanie umieszczony w kolejce oczekujących na hospitalizację. Dokumentacja nieczytelna i niekompletna nie będzie przyjmowana. Na podstawie przekazanych dokumentów i po określeniu istniejących przeciwwskazań medycznych do rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziale, lekarz oddziału rehabilitacji dokona ostatecznej kwalifikacji do przyjęcia. Placówka zastrzega sobie możliwość wezwania osobistego pacjenta celem oceny jego stanu.

Kwalifikacja będzie odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zakwalifikowani pacjenci pozostaną w kolejce oczekujących do czasu zawiadomienia telefonicznego o terminie hospitalizacji.

Czas trwania hospitalizacji będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Zakończenie leczenia w kierunku Covid-19 określa się jako:
 • datę zakończenia izolacji domowej, lub
 • datę wypisu ze szpitala, lub
 • datę wypisu z izolatorium.

Jedna osoba może skorzystać z programu tylko jeden raz.  

Pacjent przyjęty do oddziału, podlega w trakcie pobytu, wszystkim ograniczeniom epidemiologicznym obowiązującym w czasie pandemii, łącznie z zakazem odwiedzin i wychodzenia poza obręb placówki.