ABC Pacjenta

Szkoła przyszpitalnaSzkoła przyszpitalna

Na terenie Szpitala działa szkoła, która od 1 września 2017 roku nosi następującą nazwę:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 11 DLA UCZNIÓW PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Szkoła pracuje przez cały rok, siedem dni w tygodniu.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo

Siedziba: ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot
Nr tel.: (58) 555-06-23
E-Mail: zss4@sopot.pl
WWW: zss4sopot.blogspot.com

Organ prowadzący: Powiat Sopot

CO KAŻDY UCZEŃ O TEJ SZKOLE WIEDZIEĆ POWINIEN...
 1. Szkoła jest placówką publiczną i nauka w tej szkole jest obowiązkowa.
 2. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze są integralną częścią szkoły.
 3. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze dostosowane są do możliwości wysiłkowych ucznia.
 4. Ucznia do szkoły zapisują rodzice (opiekunowie prawni), bezpośrednio po przyjęciu dziecka na oddział szpitalny.
 5. W trakcie przyjmowania uczeń zostanie poinformowany o organizacji życia szkoły, ocenianiu i regulaminie ucznia.
 6. W dniu wyjazdu uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych ocenach szkolnych i zachowaniu.
 7. Uczeń powinien zabrać do szpitala własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne.
 8. W ramach zajęć wychowawczych wychodzimy na spacery, należy zabrać ze sobą odpowiednie ubrania.
 9. Polecamy naszą bibliotekę i „Czytelnię uśmiechu”.

Wiemy, że pobyt w szpitalu jest trudną sytuacją, dlatego nasza szkoła ma charakter terapeutyczny.

13 sierpnia 2021

Żywienia szpitalneŻywienia szpitalne

ŻYWIENIE PACJENTÓW
Pacjentom hospitalizowanym w ramach pobytu zapewniamy całodzienne bezpłatne wyżywienie.
Posiłki przygotowywane oraz dostarczane są przez firmę zewnętrzną CATERMED Sp.z o.o.

Godziny podawania posiłków:

Grunwaldzka 23 Marca - Dorośli 23 Marca - Dzieci
Poniedziałek – Niedziela
Śniadanie7:30
Obiad12:30
Kolacja17:30
Poniedziałek – Niedziela
Śniadanie8:00
Obiad13:00 – 14:00
Kolacja17:30
Poniedziałek – Niedziela
I Śniadanie8:00
II Śniadanie10:00
Obiad13:00 – 13:30
Podwieczorek15:00
Kolacja17:45
ZASADY PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI PACJENTÓW

Każdy z oddziałów wyposażony jest w lodówkę przeznaczoną do przechowywania żywności Pacjentów. Ze względów sanitarnych w szpitalu obowiązują następujące zasady:

 • należy podpisywać żywność przechowywaną w lodówkach (imię i nazwisko, nr sali, data umieszczenia w lodówce),
 • dozwolony czas przechowywania produktów:
  • otwartych – do 2 dni,
  • oryginalnie zamkniętych – decyduje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu,
 • w przypadku zabrudzenia lodówki (np. wylania się zawartości opakowania do lodówki) należy niezwłocznie powiadomić personel sprzątający lub pielęgniarkę oddziału,
 • artykuły spożywcze znajdujące się w lodówkach są przeglądane co tydzień przez personel szpitala,
 • produkty pozostawione, niezdatne do spożycia lub przeterminowane są wyrzucane!


13 sierpnia 2021

Ankieta satysfakcji pacjentaAnkieta satysfakcji pacjenta

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat opieki i jakości usług medycznych, świadczonych w naszym Centrum. Dzięki Państwa sugestiom rozpoznajemy obszary wymagające poprawy oraz budujemy programy jakości.

W Oddziałach Reumatologicznych dla Dorosłych, Przychodni Wielospecjalistycznej oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej znajdują się specjalne skrzynki z ankietami. W oddziałach dla dzieci ankiety udostępnia Pani Psycholog lub personel medyczny oddziału.

Ankietę można również uzupełnić poprzez stronę internetową: https://pcrsopot.pl/ankieta/

Ankiety są anonimowe. Prosimy o ich wypełnienie zgodnie z Państwa odczuciami oraz o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.


13 sierpnia 2021

Stowarzyszenia pacjentówStowarzyszenia pacjentów

Informujemy, że od roku 2000 przy Pomorskim Centrum Reumatologicznym działa Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi Re-Misja.

Stowarzyszenie tworzą chorzy i ich rodziny, pracownicy szpitala oraz sympatycy.

Informacja dot. spotkań

Spotkania członków odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 11:00 w Pawilonie II.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia na stronie www.remisja.pl


13 sierpnia 2021

Zespół ds. EtykiZespół ds. Etyki

Zespół ds. Etyki w Pomorskim Centrum Reumatologicznym Sp. z o.o.

Powołany przez Zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego Sp. z o.o., działający w naszym szpitalu Zespół ds. Etyki ma za zadanie nieść pomoc pracownikom, pacjentom oraz ich rodzinom w rozwiązywaniu dylematów etycznych związanych z opieką zdrowotną. Poza kontrolą przestrzegania norm etycznych w naszej placówce, zespół ten odpowiedzialny jest również za rozwiązywanie konfliktów między zespołem terapeutycznym a pacjentem i jego rodziną oraz między pracownikami. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników pochodzących ze zróżnicowanych obszarów medycznych.

Czym zajmuje się Zespół ds. Etyki:
• kontrolowanie przestrzegania zasad postępowania etycznego
• przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących naruszania lub łamania obowiązujących standardów etycznych
• pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom, pacjentom i rodzinom pacjentów
• rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pacjentem, rodziną pacjenta a członkami zespołu terapeutycznego
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obrębie zespołu medycznego
• pomoc w trudnych sytuacjach medycznych, budzących wątpliwości natury etycznej
• promowanie zasad etycznego postępowania w opiece zdrowotnej

Jak wygląda rozpatrywanie złożonego wniosku?
• Po otrzymaniu wniosku Zespół ds. Etyki podejmuje decyzję o trybie weryfikacji wniosku i sposobie jej rozpatrzenia
• Mając na uwadze specyfikę danego zgłoszenia, Zespół może powołać do swojego składu osobę będącą konsultantem na czas rozpatrzenia złożonego wniosku
• Rozpatrywanie wniosku odbywa się w ciągu jednej lub kilku konsultacji mających na celu rozpoznanie przyczyn i możliwych rozwiązań zaistniałego problemu. Opinia komisji przekazywana jest w formie pisemnej.

Jak skontaktować się z Zespołem ds. Etyki?
Wnioski i skargi należy składać:
• w formie elektronicznej na adres etyka@pcrsopot.pl
• w formie pisemnej, w sekretariacie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego Sp. z o.o. (Zespół ds. Etyki, ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot) lub u przewodniczącego Zespołu ds. Etyki
Złożony wniosek powinien zawierać:
• Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej wniosek
• Opis problemu natury etycznej
Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skład zespołu ds. Etyki:
Przewodnicząca zespołu: dr n. med. Dorota Janikowska-Hołoweńko – Kierownik Oddziału Psychogeriatrycznego
Członek Zespołu: mgr Katarzyna Kszonowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji z łóżkami wydzielonymi dla dzieci i Oddziału Reumatologicznego dla dzieci
Członek Zespołu: mgr Zbigniew Nowak-Przygodzki – Kierownik Zespołu Techników Fizjoterapii i Kinezyterapii


Przewodniczący Zespołu ds. Etyki
przyjmuje interesantów w piątki w godzinach 8:00-10:00
Centrum Opieki Geriatrycznej, gab. 302
Numer kontaktowy: (58) 343-3-675


13 sierpnia 2021