Pomorskie e-Zdrowie

„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

W dniu 8 grudnia 2023 r. zakończona została realizacja przedmiotowego zadania w następujących podmiotach leczniczych:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku;
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku;
 3. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
 4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku;
 5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
 6. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o;   

Jednocześnie nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadania u następujących uczestników projektu:

 1. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. o.o.;
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o;
 3. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim;
 4. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.;
 5. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o;
 6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie  Sp. z o.o;
 7. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.;
 8. Województwo Pomorskie

W związku z zawarciem aneksów do umów termin realizacji zadania został przesunięty na 30 września 2024 r.


3 stycznia 2024

Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”

W dniu 8 maja 2023 r. został podpisany ostatni protokół odbioru końcowego i tym samym zakończyło się zadanie na „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”. Wykonawcą wszystkich 50 umów była Spółka SUNTAR z siedzibą w Tarnowie przy ul. Boya-Żeleńskiego.

Przedmiotem Zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego, podzielona na cztery części:

Część 1 – dostawa zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym) i monitorów
wartość zadania: 9 991 085,82 zł brutto w tym dofinansowanie UE: 7 939 040,44 zł.

Część 2 – dostawa laptopów (z systemem operacyjnym)
wartość zadania: 2 470 292,64 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 966 826,14 zł.

Część 3 – dostawa urządzeń drukujących i skanujących
wartość zadania: 1 001 848,53 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 800 917,59 zł.

Część 4 – dostawa pakietów biurowych
Wartość zadania: 1 317 717,45 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 043 055,04 zł.

Zadaniem objęto Województwo Pomorskie oraz wszystkie Podmioty Lecznicze, które uczestniczą w Projekcie Pomorskie e-Zdrowie.

Realizacja zadania trwała 9 miesięcy.


16 maja 2023

Podpisanie umów w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”Podpisanie umów w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisano 14 umów na realizację zadania „Budowy i wdrożenia systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i COMP S.A. – Członek Konsorcjum.

Wartość wszystkich 14 umów: 110 354 780,25 zł

Kwota dofinasowania ze środków UE: 87 939 696,96 zł

Czas realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje 13 Podmiotów Leczniczych i Województwo Pomorskie:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 3. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
 6. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
 8. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 9. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 10. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
 11. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 12. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 13. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

20 kwietnia 2022

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKUJĄCEGO I OPROGRAMOWANIADOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKUJĄCEGO I OPROGRAMOWANIA

W wyniku przeprowadzenia postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania w ramach Projektu Pomorskie e-Zdrowie do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o. o. w Sopocie został dostarczony następujący sprzęt:

 • część 1: zestawy komputerowe wraz z systemami operacyjnymi – zawarcie umowy dnia 10.05.2019 r.
 • część 2: laptopy wraz z systemami operacyjnymi – zawarcie umowy dnia 18.10.2019 r.
 • część 3: urządzenia drukujące – zawarcie umowy dnia 31.01.2020 r.
 • część 4: pakiety biurowe – zawarcie umowy dnia 05.09.2019 r.

26 lipca 2020

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY SIECI LANZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY SIECI LAN

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o. o. w Sopocie jest pierwszym z Podmiotów Leczniczych zaangażowanych w Projekt Pomorskie e-Zdrowie, w którym zakończono realizację inwestycji budowy i dostosowania infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowania i rozbudowy sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS w dniu 12 grudnia 2019 roku.


12 grudnia 2018

Pomorskie eZdrowiePomorskie eZdrowie

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnikiem Projektu „Pomorskie e-zdrowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej: 

ezdrowie.pomorskie.eu


15 stycznia 2018