Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DOROSŁYCH

 • Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na Oddział Reumatologiczny z rozpoznaniem jednostki chorobowej.

 • Z powyższym skierowaniem i dodatkową dokumentacją medyczną* pacjent zgłasza się do Izby przyjęć PCR od godziny 11.00. W Izbie przyjęć lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmuje decyzję o jego wpisaniu na listę oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie przyjęcia do oddziału reumatologicznego.

 • W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się ponownie do Izby przyjęć PCR z dodatkową dokumentacją medyczną*, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem na odział.

* dodatkowa dokumentacja medyczna:

 1. zdjęcia RTG w tym RTG klatki piersiowej wykonane co najmniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 2. morfologia + OB,
 3. karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
 4. wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem skierowania,
 5. pacjent przyjmowany na oddział musi posiadać zdrowe uzębienie, w przypadku wątpliwości co do jego stanu zalecane jest uzyskanie opinii stomatologa.
  1. Na Oddziałach szpitalnych dla dorosłych obowiązuje
   • RAMOWY ROZKŁAD DNIA:
   • 6.00 – mierzenie temperatury, pobieranie materiału do badań, toaleta poranna, roznoszenie leków,
   • 7.30 – Śniadanie,
   • 9.00 – 12.00 – Obchód lekarski,
   • 12.30 – Obiad,
   • 16.00 – Mierzenie temperatury,
   • 17.00 – Podawanie leków,
   • 17.30 – Kolacja,
   • 18.00 – 20.00 – Obchód lekarski,
   • 22.00 – 6.00 – Cisza nocna.
  2. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
  3. Bez zlecenia lekarza pacjent nie może samodzielnie przyjmować żadnych leków ani zabiegów leczniczych.
  4. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie powinien korzystać z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych innych jednostek ochrony zdrowia, w szczególności finansowanych ze środków NFZ.
  5. W dniu przyjęcia do Szpitala pacjentowi przysługuje obiad, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
  6. Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w skrytce bankowej Banku PKO BP.
   Za rzeczy pozostawione w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Pacjent wychodzący poza teren Szpitala obowiązany jest zgłosić to pielęgniarce. Powrót na oddział winien nastąpić najpóźniej do godziny 20.00. O dłuższej nieobecności w oddziale decyduje Kierownik Oddziału.
  8. Wychodząc z sali chorych klucz należy pozostawić w dyżurce pielęgniarskiej.
  9. Odwiedziny Pacjentów w oddziałach Szpitala mogą się odbywać we wszystkie dni tygodnia, zalecane godziny odwiedzin 15.00-18.00. Zgody na odwiedziny całodobowe udziela indywidualnie Kierownik Oddziału.
  10. Na terenie Oddziału istnieje możliwośc skorzystania nieodpłatnie z Internetu. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon) wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową (w paśmie 2,4 GHz). W urządzeniu należy włączyć kartę radiową „WiFi” i wykryć dostępne sieci. Następnei należy wybrać sieć „HOTSPOT_WZR”. Aktualne hasło dostępne jest w dyżurkach pielęgniarek. W celu uzyskania dostępu do internetu należy uruchomić przeglądarkę oraz zaakceptować wyświetlony „Regulamin korzystania z punktów dostępu do internetu dla pacjentów i pracowników WZR w Sopocie”.
  11. Pacjent Szpitala winien być zaopatrzony w znak identyfikacyjny.
  12. Informacja o prawach pacjenta dostępna jest na odrębnej tablicy umieszczonej w Oddziale.
  13. Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
   • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu;
   • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
   • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 • Na terenie Oddziałów szpitalnych istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępu do sieci Internet. Aby nawiązać połączenie należy dysponować własnym urządzeniem (komputer, tablet, smartfon) wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową (Wi-Fi). Aktualne hasła dostępne są w dyżurkach pielęgniarek.

TUTAJ SPRAWDZISZ CZAS OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ W CAŁEJ POLSCE:

Data modyfikacji: 25 lipca 2017